Cirkel puntjes

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de algemene voorwaarden van 2WINS.

Heb je nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

Algemene Voorwaarden

1.     Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 2WINS en op alle met 2WINS aangegane overeenkomsten.
 • Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
 • Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 • Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot 2WINS in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
 • Daar waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2.     Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • De aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden 2WINS derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de Algemene Voorwaarden in artikel 2 is voldaan.
 • Specificaties en prijzen genoemd kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
 • Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer 2WINS het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens 2WINS schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Koper en 2WINS komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.
 • De directie van 2WINS behoudt zich het recht voor om, zonder of met opgaaf van reden, iedere (mogelijke) overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding zal (indien gewenst door 2WINS) plaatsvinden onder inhouding van reeds gemaakte kosten, voordat deze (mogelijke) overeenkomst tot stand is gekomen.

3.     Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Euro´s en EXW Weert (Incoterms), exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten. 2WINS geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
 • De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
 • Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 • Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4.     Betaling

 • Als 2WINS na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat 2WINS onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van 2WINS.
 • Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van 2WINS op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan 2WINS uiteindelijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
 • Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die 2WINS als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van euro 50,- exclusief omzetbelasting.
 • Ingeval van niet-tijdige betaling is 2WINS bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 • Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die 2WINS op u mocht hebben ten aanzien van welke 2WINS niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 4 van deze Algemen Voorwaarden

5.     Aflevering en leveringstermijnen

 • Tenzij anders is overeengekomen (betaling per eenmalige machtiging, IDEAL-betaling of overschrijving), zal 2WINS de producten onder rembours afleveren.
 • 2WINS behoudt zich altijd het recht voor om de levering in zijn totaliteit te verrichten. D.w.z. totdat de laatste goederen (uit een eventuele nalevering) zijn gearriveerd en de zending/bestelling compleet geleverd kan worden. Deelleveringen kunnen op verzoek en kosten van koper uitgevoerd worden.
 • De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens veertien (14) werkdagen zal zijn.
 • Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor/parcel point worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor/parcel point.
 • Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 • Indien de particuliere koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde 2WINS producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten naar Centraal Magazijn 2WINS in Nederland terug te zenden, binnen een termijn van 14 dagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuur bon en, bij voorkeur, in de originele niet beschadigde ongeopende verpakking.Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 • In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal 2WINS zorg dragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij 2WINS de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.
 • 2WINS zal de producten direct of uiterlijk binnen 2 weken na terug ontvangst inspecteren.
 • Indien de producten beschadigd zijn, zal 2WINS de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: de herstelkosten, dan wel de waarde van het product.
 • Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
 • De particuliere koper/consument geniet een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarna draagt de particuliere koper/consument hierbij zelf de kosten van retourzending. 2WINS verplicht zich binnen twee weken van ontvangst het betaalde bedrag terug te betalen. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

6.     Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met 2WINS verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 • De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

7.     Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

 • De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door 2WINS geleverde producten en/of diensten.
 • Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van 2WINS cq. 2WINS haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
 • De koper zal 2WINS direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
 • De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan 2WINS te melden.

8.     Intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende, berusten bij 2WINS c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografen van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 • De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door 2WINS ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder 2WINS haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Koper mag de merken van 2WINS niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
 • 2WINS verklaart dat naar haar beste weten dat door 2WINS geen inbreuk gemaakt wordt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan 2WINS, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het 2WINS product aan 2WINS betaalde prijs met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
 • De koper stelt 2WINS direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregelen, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door 2WINS inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
 • 2WINS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder 2WINS haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9.     Aansprakelijkheid

 • Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is 2WINS nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. 2WINS is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand schade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 • 2WINS is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.
 • De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
 • 2WINS aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit 2WINS iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

10.   Overmacht

 • Indien 2WINS door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 • Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
 • Onder overmacht van 2WINS wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door 2WINS of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 • Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

11.   Persoonsgegevens

 • 2WINS conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties cq. de Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer.

12.   Toepasselijk recht en verdragen

 • Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.   Geschillen beslechting / klachten

 • Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 2WINS is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 88741303
 • Voor klachten verwijzen we u graag naar: https://www.2wins.eu/klachten/
Puntjes raster
Mondmasker blauw

Laat ons je helpen aan het juiste product voor de juiste prijs!

Heb je onze hulp nodig bij het zoeken van het juiste product? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Groothandelsprijs
Snel geleverd
Goedkoop inkopen
Korting
De waardering van www.2wins.eu/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.7/10 gebaseerd op 874 reviews.